Kedves Olvasók!

Az Alternatal Alapítvány 2024-ben is jogosult az 1%-ok fogadására, és igyekszik a lehető legjobban, céljainak megfelelően, azaz a háborítatlan szülés, születés ügyét szolgálva fölhasználni azt, mint a korábbi években is. Köszönjük! 

Az Alternatal Alapítvány adószáma: 18050354-1-43

Alternatal Alapítvány – Részletek az Alapító Okiratból

Az Alternatal Alapítványt 1993. július 26-án jegyezték be. Munkáját azóta folyamatosan folytatja.

Részlet az Alternatal Alapítvány Alapító Okiratából:

Az Alapítvány célja az, hogy az anyák és családok felkészítésére, védelmére és megerősítésére szolgáljon azáltal, hogy az emberélet egyik legfőbb eseményénél, a gyermek születésénél segítsen az anyáknak, családoknak – egészségi állapotuknak, vágyaiknak, a tudomány aktuális fejlettségi fokának figyelembevételével – kiválasztani és biztosítani a lehető legmegfelelőbb és legbiztonságosabb körülményeket, valamint azok személyi és tárgyi feltételeit.

Ez okból az Alapítvány támogatni kívánja a cél elérése érdekében végzett tevékenységet folytató személyeket, valamint támogatni és szükség szerint működtetni kívánja a cél elérését szolgáló társadalmi és gazdálkodó szervezeteket, az érvényes közegészségügyi, társadalombiztosítási előírásoknak megfelelően, illetve szükség esetén a közegészségügyi, társadalombiztosítási előírások megváltoztatását is indítványozza.

Az alapítványi vagyon felhasználása az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 1985 óta érvényben lévő és szüléssel kapcsolatos ajánlásainak megvalósítását célozza. 

Az ismeretek elsajátítására, a témához kapcsolódó kutatások támogatására ösztöndíjakat létesít, pályázatokat ír ki. Az Alapítvány vagyonának felhasználásával hosszú távon közreműködik e feltételeknek megfelelő születésházak létrehozásában. Az Alapítvány aktívan részt vesz az orvostovábbképzés háborítatlan szüléssel kapcsolatos tematikájának kidolgozásában és a képzési program lebonyolításában, továbbá a szülésznők tovább- és átképzésében, valamint részt vesz az önálló bábaság intézményének újjáteremtésében.

Az Alapítvány céljai megvalósítása érdekében részt vesz egészségmegőrző, ismeretterjesztő, tudományos és kulturális célok megvalósításában, előadásokat szervez, publikációkat, könyveket és egyéb kiadványokat jelentet meg, illetve ezek megjelenését támogatja.

Az Alapítvány működése a világ számos fejlett országában több évtizede meghonosodott szemlélet és módszer elterjedését szolgálja.

Az Alapítvány vagyona kizárólag az e pontban meghatározott célok elérése és előmozdítása céljára használható fel.

4.1. Az Alapítvány ösztöndíjat és egyszeri támogatást is nyújthat, valamint az alapítványi célok hatékony megvalósítása érdekében fő- és mellékállású alkalmazottat is foglalkoztathat.

4.2. Az Alapítvány besorolási kategóriája: közhasznú szervezet.

4.3. Az Alapítvány által végzendő közhasznú tevékenység a Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. tv. 26. § c./ pontjában megjelöltek szerint:

– egészségmegőrzés és betegség-megelőzés (1. pont)
– szociális tevékenység (2. pont)
– családsegítés (2. pont)
– nevelés, oktatás, ismeretterjesztés (4. pont)
– kulturális tevékenység (5. pont)

Az Alternatal Alapítvány az 1%-ok befogadásához szükséges feltételeknek megfelel és köszönettel fogadja. Legjobb tudása szerint a fönti célokra fordítja.

Az Alternatal Alapítvány adószáma: 18050354-1-43
Az Alternatal Alapítvány számlaszáma: 11701004-20215433

Az Alternatal Alapítvány köszönettel fogadja az egyéb támogatásokat is, és azt a lehető legjobb tudása szerint használja. Számlaszám: 11701004-20215433

Független Bábák Szövetsége Egyesület is jogosult 2024-ben az 1%-ok gyűjtésére. Köszönettel fogadja és legjobb tudása szerint használja föl az 1%-os támogatást. Adószáma: 18339332-1-07
Az Egyesület köszönettel fogadja az egyéb támogatásokat is, és azt a lehető legjobb tudása szerint használja. Számlaszám: 11713012-20003892

Független Bábák Szövetsége – Részlet az Alapító Okiratból:

1. Az egyesület neve:             Független Bábák Szövetsége Egyesület

1.1. Rövidített elnevezése:     Független Bábák Szövetsége

2. Az egyesület székhelye:     8042, Moha, Fő u. 88/B.

3. Az egyesület képviselője:   az egyesület elnöke

4. Az egyesület célja:

A Független Bábák Szövetségének legfőbb célja, hogy a várandósok, a szülő nők és gyermekeik, valamint egész családjuk ellátása során a gondoskodás bábai modelljét követő, azt alkalmazni képes bábák számára szakmai, érdekvédelmi és emberi közösséget nyújtson.

A független bábák az Egészségügyi Világszervezet ajánlásaival összhangban végzik munkájukat, fölhasználva a háborítatlan szüléssel kapcsolatos hazai és nemzetközi tapasztalatokat.

A Független Bábák Szövetsége részt kíván venni ezen tudás és tapasztalatok megőrzésében és gazdagításában, szakemberek képzésében és továbbképzésében, valamint  a háborítatlan szülés hazai irányelveinek kidolgozásában. Segíteni kívánja a független bábaság, mint önálló szakma elismertetését és újbóli meghonosítását Magyarországon.

A fenti célokat az egyesület elsősorban a következő módokon kívánja elérni:

–          szakmai konferenciák szervezése,

–          egyéni és csoportos képzések megtartása,

–          szakmai és jogi tanácsadás, érdekképviselet,

–          könyvek, folyóiratok kiadása, terjesztése

–          információs hálózat kialakítása, működtetése,

–          népszerűsítő kampányok megszervezése.

5. Az egyesület jogállása:       önálló jogi személy, közhasznú társadalmi szervezet.

5.1. Az egyesület az alábbi közhasznú tevékenységeket végzi ( az 1997. évi CLVI. tv. 26. §-a alapján, az ott feltüntetett számozással):

 1. egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
 2. szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,
 3. tudományos tevékenység, kutatás,
 4.  nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
  10. gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
  11. hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
  12. emberi és állampolgári jogok védelme,
  17. rehabilitációs foglalkoztatás,

5.2. Az egyesület tevékenysége világnézetileg és politikailag semleges.

5.3. Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független, azoknak anyagai támogatást nem nyújt.